Договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Товариства з обмеженою відповідальністю «СКС ДИЗАЙН», ідентифікаційний код 42707692, в особі Директора  Афанасьєвої О.О., яка діє на підставі Статуту (далі – Агент), яке діє від імені Виконавців на підставі окремих Агентських договорів, з однієї сторони, та

Замовник, який є користувачем сайту http://sks.ua та здійснив акцепт (прийняття умов та укладення) цього Договору шляхом підписання письмового Договору про погодження умов організації та виконання будівельних робіт,

в подальшому разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір на організацію виконання робіт (далі – Договір) про нижченаведене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах визначених цим Договором, Агент зобов’язується надати послуги з організації  виконання робіт Виконавцями та консультаційні послуги з поточного ремонту (будівлі/квартири/офісу), оздоблювальних робіт та роботи з монтажу і налаштування обладнання та доставки матеріалів (надалі – Роботи), за адресою, визначеною у Договорі про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, а Замовник зобов’язується прийняти ці Роботи та оплатити їх у порядку та відповідно до умов цього Договору.

1.2. Назва, перелік, основні характеристики Робіт визначаються на сторінці сайту Агента за адресою: http://sks.ua/projects-archive/ .

1.3 Під Виконавцем (Виконавцями) в цьому договорі розуміється юридичні та/або фізичні особи-підприємці, та їх представники (працівники), які здійснюють виконання окремих етапів будівельних робіт або виступають постачальниками будівельних матеріалів та з якими у Агента укладені окремі агентські договори. Перелік Виконавців відповідальних за певний етап виконання робіт визначається на сторінці сайту за адресою: http://sks.ua/projects-archive/ .

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Агент зобов’язаний:

2.1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором та  Договору про погодження умов організації та виконання будівельних робіт організувати виконання всіх Робіт на Об’єкті Замовника;

2.1.2. Надати Замовнику розрахунок щодо вартості та об’єму Робіт та матеріалів, необхідних для виконання цього Договору;

2.1.3. Здійснювати послідовний графік реалізації Робіт;

2.1.4. Забезпечувати координацію та контроль роботи Виконавців, приймати виконані ними Роботи;

2.1.5. Забезпечувати контроль дотримання витрат на матеріали згідно умов цього Договору;

2.1.6. Враховувати зауваження та побажання Замовника щодо ходу та змісту Робіт за домовленістю Сторін;

2.1.7. Письмово повідомляти Замовника про необхідність проведення додаткових Робіт, не передбачених цим Договором, з обґрунтуванням таких змін;

2.1.8.В разі необхідності збільшення вартості та/або строків виконання Робіт в процесі ходу виконання Робіт або за ініціативою Замовника, Агент зобов’язаний звернутись до Замовника з обґрунтуванням  таких змін не менше, ніж за 3 (три) робочі дні до початку виконання відповідного етапу Робіт;

2.1.9. Надавати Замовнику детальні звіти виконання Робіт щодо використання матеріалів та обладнання Замовника за домовленістю Сторін, але не менш, ніж по кожному етапу виконання відповідного етапу Робіт.

2.1.10. Передавати належним чином виконані Роботи Замовнику. Надавати Замовнику Акти приймання-передачі виконаних робіт Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.1.11. Протягом 1 (одного) робочого дня повідомляти Замовника про неможливість подальшого виконання Робіт та/або можливе сповільнення чи призупинення виконання Робіт у зв’язку з незалежними від Виконавця обставинами та здійснити заходи щодо збереження результату виконаних Робіт, матеріальних ресурсів.

2.1.12. У разі наявності залишку матеріалів та/чи обладнання на час завершення Робіт, повернути їх Замовнику.

2.1.13. Надавати інформаційно-консультаційні послуги, що стосуються організації та виконання будівельних робіт.

2.2. Агент має право:

2.2.1. Організовувати виконання кожного окремого етапу Робіт Виконавцем тільки після отримання від Замовника першого платежу та забезпечення відповідними матеріалами щодо відповідного етапу, передбаченого Договором про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, а також повного пакету документації, необхідної для початку виконання  відповідних Робіт за Договором (креслення, ескізи, технічну документацію) при умові забезпечення готовності Об’єкта до виконання Робіт, а Виконавця – фронтом Робіт згідно умов Договору;

2.2.2. У разі затримки щодо забезпечення необхідними матеріалами чи затримки перерахування Замовником першого платежу, передбаченого Договором про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, передання відповідної документації, необхідної для виконання Робіт, та забезпечення готовності Об’єкта до виконання Робіт, а Виконавця – фронтом Робіт, продовжити строки організаціі виконання Робіт на строк такої затримки. У разі затримки понад 10 (десять) календарних днів, Агент має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку;

2.2.3. Вимагати від Замовника сплати належно виконаних та прийнятих Замовником Робіт у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Договором про погодження умов організації та виконання будівельних робіт;

2.2.4. Зупиняти організацію виконання Робіт у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості виконання Виконавцем Робіт (зокрема, але не виключно: у разі затримки фінансування, забезпечення фронтом робіт, забезпечення матеріалами, іншими умовами, необхідність забезпечення якими прямо передбачена умовами цього Договору);

2.2.5. На власний розсуд залучати до виконання Робіт треті субпідрядні організації.

2.2.6. У разі необхідності виконання додаткових Робіт та/або залучення нового Виконавця, після узгодження з Замовником, Сторони укладають Додаткову угоду, якою вносять зміни до цього Договору.

2.3. Замовник зобов’язується:

2.3.1. Надати Агенту всю необхідну проектну документацію, у разі її наявності, та повну інформацію, що необхідна для виконання Робіт не пізніше ніж 2 (двох) календарних днів з дати підписання Договору про погодження умов організації та виконання будівельних робіт.

2.3.2. Забезпечити готовність Об’єкта до виконання Робіт протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання Договору. У разі виявлення неготовності Об’єкта до початку виконання Робіт, термін початку виконання Робіт переноситься на відповідний строк усунення обставин, які унеможливлюють та/або ускладнюють початок виконання Робіт. Під готовністю Об’єкта до виконання Робіт мається на увазі такий стан Об’єкта, який забезпечує можливість безперешкодного виконання Робіт Виконавцем, зокрема Об’єкт повинен бути вільним від будь-яких сторонніх предметів та осіб, повинен бути забезпечений світлом, електроенергією та водою. У разі наявності у Виконавця зауважень щодо готовності Об’єкта, останній фіксує відповідні зауваження письмово та передає Агенту, а Агент  не приймає Об’єкт до моменту усунення Замовником всіх обставин, які виключали його готовність до виконання Робіт. Об’єкт вважається прийнятим з моменту письмового підтвердження  Виконавця.

2.3.3. Забезпечити Виконавця фронтом Робіт щодо першого етапу робіт (включаючи надання необхідних матеріалів) протягом 2 (двох) календарних днів з моменту підписання Договору, а у разі необхідності та на запит Виконавця, що стосується окремого етапу Робіт – протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання такого запиту, письмово приймати та/або погоджувати конкретні проектні рішення.

2.3.4. Забезпечити Виконавця за власні кошти водопостачанням, водовідведенням, електропостачанням, теплоенергією у обсягах, необхідних для виконання Робіт.

2.3.5. Забезпечити Виконавцю постійний безперешкодний доступ до Об’єкту з метою виконання ними Робіт. У разі невиконання цього Замовником, Агент має право на продовження строків виконання организациї Робіт на відповідний строк, протягом якого працівники не допускалися на Об’єкт для виконання Робіт. У разі ненадання Замовником безперешкодного доступу до Об’єкту працівникам Виконавця понад 10 (десятьох) календарних днів,  Агент має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати прийняття та оплати фактично виконаних Робіт.

2.3.6. Своєчасно оплачувати належно виконані та прийняті Замовником Роботи у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.3.7.  Усіма можливими способами сприяти Агенту  в  організації виконання Робіт.

2.3.8. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення Агента здійснити огляд та прийняти належним чином виконані як поетапні, так і кінцеві Роботи. Підписувати  Акти приймання-передачі виконаних робіт або надавати мотивовану відмову від прийняття Робіт. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт умовам Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити про це Агента шляхом складання та передачі Акта про недоліки з визначенням розумного строку для їх виправлення, з урахуванням будівельних норм та технологій.

2.4. Замовник має право:

 • Самостійно або через уповноважених осіб здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт, не перешкоджаючи діяльності Виконавця та/або Агента. Замовник має право перевіряти хід і якість Робіт, дотримання графіку Робіт, відповідність виконаних Робіт будівельним нормам та правилам, а також контролювати використання забезпечених матеріалів та обладнання, що використовуються.
 • Вимагати безоплатного усунення недоліків Робіт, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень після підписання Сторонами Акту про недоліки, при цьому під недоліками розуміється виключно механічні пошкодження окремих готових елементів інтер’єру, порушення функціонування електричних чи водопровідних мереж внаслідок неправильного монтажу чи встановлення, або внаслідок порушення встановлених будівельних норм.
 1. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Загальна ціна Договору визначається у підписаному Сторонами Договорі про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, при цьому ціна Договору складається з оплати роботи (послуг) Виконавця та оплати послуг Агента.

3.2. Замовник оплачує виконання Робіт в розмірах та у строки, узгоджені Сторонами у цьому Договорі та Договору про погодження умов організації та виконання будівельних робіт .

3.3. Якщо під час виконання Робіт на Об’єкті виникне необхідність проведення додаткових Робіт, Агент письмово попереджає про це Замовника, а Замовник повинен не пізніше 5-ти (п’яти) робочих днів розглянути необхідність проведення таких Робіт та прийняти відповідне рішення.

У разі прийняття рішення про виконання організації додаткових робіт, Сторони узгоджують їх обсяги, вартість, строки та інші необхідні умови їх виконання шляхом укладення додаткової угоди до Договору. Загальна ціна Договору та строки виконання Робіт збільшуються відповідно на вартість додаткових робіт та строків виконання додаткових робіт.

3.4. Якщо під час виконання Робіт Замовник прийме рішення про внесення змін до певних проектних рішень, згідно з якими розраховувалась вартість Робіт, про зміну технології виконання певних видів Робіт, що приводить до збільшення строків виконання таких Робіт, вартості виконання Робіт, ніж передбачено кошторисом, Сторони узгоджують такі зміни шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

3.5. Ціна Договору підлягає зміні у наступному випадку: необхідності виконання організації додаткових робіт, не передбачених Договором на момент його укладення.

3.6. Проведення розрахунків за цим Договором здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківський рахунок Агента наступним чином:

 • Оплата роботи (послуг) Виконавців здійснюється на умовах 30% попередньої оплати загальної вартості Робіт не пізніше ніж протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання цього Договору, та 70% загальної вартості Робіт протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт за цим Договором, згідно умов цього Договору.
 • Оплата послуг Агента здійснюються Замовником на умовах 100% попередньої оплати Агенту.

3.7. Замовник дає згоду Агенту від свого імені вносити кошти на рахунки Виконавців для оплати товару чи послуг  узгоджені цим Договором.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛАМИ

4.1. Замовник приймає на себе зобов’язання по повному забезпеченню матеріалами та обладнанням, необхідними для виконання Робіт, передбачених цим Договором та Договором про погодження умов організації та виконання будівельних робіт.

4.2. У разі, якщо певні види матеріалів конкретно не визначені Переліком необхідних матеріалів, вони узгоджуються Сторонами у процесі виконання Робіт окремо.

4.2.1. У разі необхідності узгодження передбаченого п. 4.2. цього Договору, Агент письмово надає Замовнику можливі варіанти вибору матеріалів. Замовник розглядає подані Агентом пропозиції протягом 2 (двох) робочих днів та в цей же строк письмово повідомляє Агента про затверджений вид матеріалу.

4.2.3. У разі, якщо в процесі виконання Робіт Замовником буде прийнято рішення про зміну певних проектних та/або дизайнерських рішень, що призводить до необхідності використання інших матеріалів, ніж це передбачено Договором про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, Сторони укладають відповідну Додаткову угоду, в якій визначають:

 • збільшення строків виконання Робіт, у разі якщо поставка та використання нового матеріалу вимагає більший строк виконання Робіт;
 • інші умови, які Сторони будуть вважати за необхідне передбачити.
 1. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання Робіт визначаються Договором про погодження умов організації та виконання будівельних робіт з деталізацією щодо кожного окремого етапу виконання Робіт.

5.2. Строки виконання Робіт свій відлік з моменту отримання Агентом першого платежу з боку Замовника, що необхідний для початку организації відповідних Робіт певного етапу, необхідних матеріалів, повного пакета документації, необхідної для організації виконання відповідних Робіт, забезпечення Замовником готовності Об’єкта до  організації виконання відповідних Робіт та забезпечення Агента фронтом організації  Робіт згідно умов Договору.

Строк виконання Робіт підлягає зміні за наявності наступних умов:

 • письмове узгодження Сторонами додаткових робіт;
 • зміна технічних/технологічних/проектних рішень, які зумовлюють збільшення строків виконання Робіт;
 • несвоєчасне та/або неповноцінне фінансування виконання Робіт Замовником;
 • несвоєчасне забезпечення матеріалами;
 • несвоєчасне виконання інших зобов’язань Замовником, передбачених Договором;
 • зупинка або суттєве уповільнення виконання Робіт через обставини, що не залежать від волі Агента.

5.3. Датою закінчення виконання Робіт за Договором вважається дата підписання Сторонами Акта приймання-передачі виконаних Робіт за цим Договором.

5.4. Право власності на результати виконаних Робіт переходить до Замовника з моменту оплати та підписання Сторонами останнього Акту приймання-передачі виконаних робіт на відповідні обсяги Робіт.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ
  • Поетапне виконаних Робіт Агент передає, а Замовник приймає шляхом письмового підтвердження Замовником, згідно умов цього Договору, якщо інше не передбачене домовленістю Сторін. Сторони можуть письмово погодити складання Актів приймання-передачі виконаних робіт по кожному етапу Робіт.

Підписання Акта прийому-передачі виконання всіх Робіт за цим Договором є обов’язковим для Сторін, згідно умов цього Договору.

 • Проекти Актів приймання-передачі виконаних робіт у двох примірниках готує, підписує, скріплює печаткою і передає Замовнику Агент.
 • Замовник зобов’язаний не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати одержання від Агента повідомлення по готовність поетапного/повного виконання Робіт та Актів приймання-передачі виконаних робіт, перевірити обсяг та якість виконаних Робіт, та при відсутності заперечень, підписати вказані документи і передати їх в одному примірнику Агенту.
 • За наявності заперечень, Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати одержання Акту приймання-передачі виконаних робіт, зобов’язаний передати Агенту обґрунтоване заперечення щодо відмови від підписання вказаних документів у письмовій формі.
 • У разі, якщо Агент протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати одержання Замовником Акту приймання-передачі виконаних робіт не отримає підписаний цей Акт або письмове обґрунтоване заперечення від підписання цього Акту, вважається, що обсяг Робіт, зазначений в цих документах, прийнятий Замовником, а Акт приймання-передачі виконаних робіт підписаний Замовником.
 • У випадку обґрунтованих заперечень Замовника від письмового підтвердження та/або підписання Актів приймання-передачі виконаних робіт щодо конкретного етапу Робіт або всіх Робіт, протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Агентом вказаних заперечень, Сторони зобов’язані провести переговори та скласти і підписати відповідний Акт про недоліки, в якому узгоджуються умови щодо строків та порядку усунення недоліків у виконаних Роботах з вини Виконавця та за його рахунок. Протягом 2 (двох) робочих днів після повного усунення Виконавцем недоліків, визначених Актом про недоліки, Замовник підписує відповідний Акт приймання-передачі виконаних робіт у порядку, передбаченому цим Договором.
 1. ГАРАНТІЇ
  • Виконавець гарантує належну якість виконаних Робіт та їх відповідність державним стандартам та умовам, що звичайно ставляться до такого роду Робіт, а також можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку на рівні не нижчому за встановлений діючими Державними будівельними нормами.
  • Гарантійний строк на Роботи становить 12 місяців, розповсюджується на все, що становить результат Робіт, та розпочинається з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.
  • У разі виявлення недоліків у виконаних Роботах протягом гарантійного строку, Сторони складають Акт про виявлені недоліки, у якому визначають перелік недоліків, які необхідно усунути, строк та порядок їх усунення. Присутність Виконавця при укладанні такого Акту є обов’язковою. Для цього Замовник запрошує Виконавця не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дати складання такого Акту.
  • Виконавець та/або Агент не відповідає за дефекти (недоліки), виявлені у виконаних Роботах протягом гарантійного строку, якщо вони сталися внаслідок:
 • природного зносу результатів виконаних Робіт;
 • неправильної експлуатації результатів виконаних Робіт;
 • здійснення ремонту результатів виконаних Робіт третіми особами після здачі виконаних Робіт.
  • Виконавець не надає Замовнику гарантію щодо безперебійного функціонування змонтованих ним інженерних систем, якщо для їх безперебійного функціонування необхідне сервісно-технічне обслуговування, але Замовник не здійснював відповідного обслуговування.
  • Агент не надає Замовнику гарантію на Роботи, які були виконанні із матеріалів, що були придбані Замовником самостійно без згоди на те Агента та за власний рахунок, а також на будь-які Роботи, які виконувалися третіми особами на вимогу Замовника без залучення Агента та на Роботи, що були виконанні з матеріалів та з використанням обладнання, технологій, технологічних строків виконання, застосування яких є не бажаним для подібного роду Робіт і Агент про це застерігав Замовника.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів до належного і реального виконання цього Договору.

8.2. Виконавець несе повну відповідальність за пошкодження будь-яких мереж: теплових, електричних, водопостачання тощо, та є зобов’язаним за власні кошти відновити їх функціонування, а також відшкодувати нанесені збитки мешканцям будівлі.

8.3. У випадку порушення строків виконання Робіт, з урахуванням умов цього Договору та Договору про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних або несвоєчасно виконаних Робіт за кожний день прострочення.

8.4. При порушенні строків виконання Робіт більше, ніж на 30 (тридцять) календарних днів з вини Виконавця, Замовник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Агента за 5 (п’ять) календарних днів до дня його розірвання. У цьому випадку Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику невикористані обладнання та матеріали протягом 3-х робочих днів з дня отримання від Замовника письмового повідомлення щодо розірвання цього Договору. За таких умов Замовник приймає від Виконавця усі фактично виконані Роботи та матеріали і оплачує їх в порядку, визначеному цим Договором, при цьому Замовник сплачує повну вартість за матеріали, оплачені Агентом на умовах передоплати.

8.5. У випадку порушення строку оплати Робіт, передбачених параграфом 3 цього Договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених Робіт по цьому Договору за кожний день прострочення.

 1. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню Договору (форс-мажор).

9.2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами.

9.3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

9.4. Строк виконання зобов’язань за Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.

9.5. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Всі спори, які виникають у зв’язку із виконанням, зміною умов чи розірванням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

10.2. Якщо Сторони не дійшли згоди під час досудового врегулювання спору, спір передається на розгляд до суду відповідно до його підвідомчості і підсудності.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей публічний Договір-оферта  набирає чинності з моменту його акцепту шляхом підписання Договору про погодження умов організації та виконання будівельних робіт і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Договір може бути змінено, доповнено, достроково припинено за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

11.3. Всі повідомлення, запити або письмові розпорядження, що надаються Агенту з боку Замовника або уповноваженими ним особами, повинні бути вручені особисто в руки з письмовим підтвердженням отримання або відправлені по електронній пошті, вказаній у Договорі про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, з підтвердженням про отримання, згідно умов цього Договору.

11.4. Всі повідомлення або письмові відповіді/рекомендації, що надаються Замовнику або уповноваженими ним особами з боку Агента, повинні бути вручені особисто в руки з письмовим підтвердженням отримання або відправлені по електронній пошті, вказаній у Договорі про погодження умов організації та виконання будівельних робіт, з підтвердженням про отримання, згідно умов цього Договору.

11.6. Всі Додаткові угоди до цього Договору, зміни та доповнення, є невід’ємними частинами цього Договору у разі, якщо вони підписані належним чином Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.

Остання дата оновлення: 27.03.2019 року.